Thư viện Hình ảnh

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP, TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

11/11/2021 08:23:16      830 lượt xem

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP, TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP, TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ths. Trần Ngọc Nhiều

Giảng viên chính – Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

      Tóm tắt: Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cấp thiết quan trọng hiện nay để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thành tựu 91 năm qua (1930 -2021) là minh chứng khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[1] là vấn đề liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Do đó, việc nhận diện các luận điệu xuyên tạc và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch luôn được Đảng ta coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cấp thiết quan trọng hiện nay.

Bằng các thủ đoạn tinh vi hơn, cứ vào dịp các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9)…các thế lực thù địch lợi dụng các diễn đàn mạng xã hội đăng, phát tán các bài viết, video có sự cắt xén theo chủ ý cá nhân để bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Bài “Lãnh tụ” của Sơn Nghị đăng ngày 29/5/2020; “Bài cuồng ca lãnh tụ” của Vũ Đông Hà đăng ngày 10/8/2020; “Suốt đời Hồ Chí Minh thật sự có bao nhiêu cái hôn” của Nguyễn Thị Cỏ May đăng ngày 28/5/2020; “Sự thật về Hồ Chí Minh ở Pari và Wien. Còn ở Ottawa?” của Lâm Văn Bé, Nguyễn Thị Cỏ May đăng ngày 16/8/2020; “Công hay tội?” của Trần Gia Phụng đăng tháng 9/2020[2]…. Các bài viết của các tác giả trên đã cố tình suy diễn, cắt xén thông tin nhằm bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gây tâm lý hoang man và kích động người dân chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Để bác bỏ các luận điệu đó, cần chứng minh bằng các luận cứ khoa học sau:

Thứ nhất, nghiên cứu những tư liệu trong bộ Hồ Chí Minh Toàn tập gồm 15 tập do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ ba năm 2011, bộ Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử 10 tập do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản năm 2016 và cuốn Hồ Chí Minh tiểu sử, các công trình nghiên cứu chuyên khảo, tham khảo đã được công bố rộng rãi bởi các cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học về lịch sử, lịch sử Đảng, Hồ Chí Minh học, chính trị học….trong và ngoài nước. Đây là những tư liệu chính thống, cung cấp đầy đủ những thông tin về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, là một lãnh tụ yêu nước và thương dân, tất cả vì nhân dân nên những chủ trương, chính sách Người đưa ra đều có một mục đích là vì nhân dân. Người đã giành cả cuộc đời mình để thực hiện khát vọng “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”[3] và “Cái mà tôi cần nhất trên đời là: Đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập” với niềm tin tuyệt đối vào chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”[4]. Như vậy, bằng các nguồn tư liệu chính thống, giới nghiên cứu chân chính trong và ngoài nước đều đánh giá và khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã nỗ lực hết sức mình phấn đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc và ấm no của nhân dân Việt Nam, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Thứ ba, 91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thành tựu 35 năm đổi mới đất nước là minh chứng sống động khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Do đó, để nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các thế lực chống đối, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần:

Một là, sớm nhận diện chính xác thông tin xuyên tạc thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấy rõ được tâm địa xấu xa của các thế lực thù địch khi đăng tải các bài viết, câu chuyện, các bài phát biểu về Người. Luôn cần đề cao cảnh giác trước những thông tin mới, thông tin chưa được kiểm chứng. Tăng cường trao đổi, khai thác thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những“nhân chứng sống” trực tiếp gặp, giúp việc, làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là những“bằng chứng vô giá” góp phần đánh tan mọi luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch.

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là chìa khóa quan trọng để lấp đầy những khoản trống mà các thế lực thù địch xuyên tạc. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học, coi đây là biện pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài trong quá trình đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc Hồ Chí Minh.

Ba là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, nắm tình hình từ xa, nghiên cứu, dự báo, nhận diện, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch để kịp thời triển khai biện pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nêu cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động. Không ngừng học tập nâng cao nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, trong đó chú trọng tập trung ba nội dung chính: Học tâp và làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tấm gương mẫu mực, đạo đức cách mạng sáng ngời, tình yêu và lòng khoan dung nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Tuyên giáo Trung ương – Bộ Công an – Hội đồng lý luận Trung ương, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (2021), Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập I.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập II.

5. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tập 1, tr.86.

6. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tập 5.

7. Hồ Chí Minh (2011) toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, tập 15.

8. Hội đồng lý luận Trung ương (2021), Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

9. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

 

 


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.183.

[2] . Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”,Hà Nội,2021. tr.248.

[3] .Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tập 1, tr.86.

[4] .T.Lan: Vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1963, tr.11.

Tin liên quan

Điều hành

Văn bản hành chính

 • Số/ Ký hiệu: 48/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 11/08/2023


  Trích yếu: Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 48kh-ubnd.pdf [808.95 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 41/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Quế Minh

  Tải văn bản: 41qd-ubnd.pdf [820.55 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 40/KH-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 01/06/2023


  Trích yếu: Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chuyển đổi số trên địa bàn xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 40kh-ubnd.pdf [841.07 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 06/CV-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

  Tải văn bản: 06cv-ubnd.pdf [827.28 bytes]
 • Số/ Ký hiệu: 38/QĐ-UBND

  Lượt xem: . Ngày ban hành: 19/05/2023


  Trích yếu: Công tác thông tin đối ngoại xã Quế Minh năm 2023

  Tải văn bản: 38qd-ubnd.pdf [810.39 bytes]

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 190
Tháng này 447
Tổng truy cập 246987