UBND xã Quế Minh
Địa chỉ : Thôn 2, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn
Điện thoại : 0235.3885535 - Fax: 0235.3885535 - Email: ubndxaqueminh@gmail.com
Website : queminh.gov.vn